AGLOMERACIJA - KUTINA (u tijeku)

  • srijeda, 10. kolovoza 2022.

PROJEKT:
Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje i javne vodoopskrbe u aglomeraciji Kutina, kao i ulaganja u sustav javne vodoopskrbe na području Moslavačke Posavine. Projekt financiran od strane EU-a

USLUGE PDM-a:
Voditelj projekta